1978 2018

Zondag 23 maart 1980 is voor Hoevenen en dan in het bijzonder voor de plaatselijke gansrijdersmaatschappij een onvergetelijke en heugelijke dag geworden. Een datum die ongetwijfeld met gulden letters in de boeken van de Hoevense gansrijders zal worden geboekstaafd want dan had immers voor de eerste maal in de geschiedenis, het Keizerschap van de gansrijders, dat voor de 33 e maal werd georganiseerd door de Verenigde Gansrijders uit de polder te Hoevenen plaats. Sedert 1948, dat is het jaar dat het Keizerrijden voor de eerste maal werd betwist in het reeds lang verdwenen polderdorp Wilmarsdonk, had men te Hoevenen nog nooit een keizer zien kronen.

Zondag ll. gebeurde het dan toch, en wel onder grote belangstelling, nadat Alex Cleiren van de Oude Gans Berendrecht om precies 18.10u de opvallend taaie gans een kopje kleiner had gemaakt.

Ontvangst en stoet
Vooraleer aan het Frans Oomsplein de strijd onder de galg zou losbarsten werden de bestuursleden der verschillende gansrijdersverenigingen, meerdere pioniers, en prominenten uit de polder in de prachtige en rustieke raadszaal van het voormalige Hoevense gemeentehuis door het Stabroekse gemeentebestuur ontvangen. Tijdens een zeer geanimeerde receptie werden ze er toegesproken door de zevenvoudige keizer en voorzitter van de Verenigde Gansrijders van  Frons Gabriëls, en de burgemeester Eduard De Bie. Fons Gabriëls dankte iedereen die zijn steentje had bijgedragen om het 33 e keizerschap mede te helpen organiseren. Spreker bracht hulde aan de onlangs overleden voorzitter van de Hoevense gansrijders Gaston Braem. Hij loofde de afgestorvene vooral voor zijn dynamische inzet op het vlak van het plaatselijk gansrijden. Het is bijzonder spijtig dat Gaston dit niet meer heeft mogen beleven. Fons Gabriëls hoopte tenslotte dat Sint Pieter, Gaston ter gelegenheid van het Keizerrijden te Hoevenen, een mooi plaatsje aan het venster in de hemel zou bezorgen, en dat hij aldus de strijd beter zou kunnen volgen. Onder de aanwezigen bevond zich ook Fons Braem, zoon van de overledene, en deze was zichtbaar ontroerd door de mooie, maar vooral gemeende woorden van de zevenvoudige keizer uit Ossendrecht.

Burgemeester De Bie had op zijn beurt woorden van lof aan het adres van alle gansrijders en de vele folkloreminnaars die de polder nog telt. De burgervader verheugde zich tevens over het feit, dat het keizerrijden in een nog relatief landelijk dorp zijn beslag zou krijgen.

Hij pleitte tenslotte voor een sportief duel. En dat de beste moge winnen, aldus De Bie. Ondertussen trok een grootse stoet door de gemeente, waarin alle gansrijdersverenigingen, 7 fanfares en vele folkloristische groepen uit de polder opstapten. Van op de pui, van het Hoevense gemeentehuis, schouwden de gemeentemandatarissen, bestuursleden der diverse gansrijdersmaatschappijen e.a. prominenten het carnavaleske bonte vertoon.

Oude Gans Berendrecht juicht!
Met een halfuurtje vertraging op het voorziene schema, arriveerden de 22 stoere ruiters, met aan het hoofd Frans Certiaens, Keizer 1979 uit Hoevenen, aan het Frans Oomsplein.

In de schaduw van de nieuwe kerk kon men over de koppen lopen, toen om halfvier de strijd om de keizerskroon werd aangevat. En het is een mooi, hard maar tevens sportief duel geworden. De grote menigte heeft meer dan twee uren kunnen genieten van een hoogstaand folkloristisch festijn. Microman Fons Van Wallendael wist niet alleen het nodige zaad in het bakske te brengen, maar bovendien zorgde hij voor lol en plezier met zijn honderden kwinkslagen. Men moet het maar kunnen. Wanneer omstreeks halfzes de officiële snijder Maurits Rul de ladder belkom om het laatste netmaasje van de lang uitgerekte ganzennek weg te snijden, dacht iedereen dat het gebeurd was. Maar men vergiste zich deerlijk. Er zouden inderdaad nog menige rondjes onder het dwarshout dienen gereden alvorens de honderden toeschouwers de nieuwe keizer zouden kennen. Precies om 18.10u onthoofde de 24-jarige ingenieur Alex Cleiren, koning 1979 van de Oude Gans Berendrecht, onder een oorverdovend applaus het taaie dier. De gelukkige jongeman streek, nadat hij tot keizer gekroond de premie op van 65.850 frank.

Tijdens het hierop volgend klassiek interview op het podium van de microwagen, verklaarde de kersverse keizer aan Fons Van Wallendael, lang gemeend te hebben dat ze te Hoevenen een elastiek in de ganzennek hadden gestoken. Was me dat een “oude lor” besloot Alex Cleiren.

Berendrecht, het gansrijdersdorp bij uitstek en de Oude Gans in het bijzonder kunnen weer jubelen.

Mooiste stoet van al de jaren
Menigeen hebben we horen zeggen dat de optocht dit jaar te Hoevenen de schoonste was van alle jaren keizerschap. Dat komt het meest door al die kleurige uniformen, waarmee nu ook zelfs de dames te pronk lopen. Ook de muziek- en andere verenigingen pakten uit met mooie kledij en er waren zeer veel mensen in de optocht.

In de herbergen was de drukte overrompelend en op sommige plaatsen geraakte men haast niet aan een pint.

De Polder, zondag 30 maart 1980